XLII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni

Dzisiaj rano odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni. Obrady trwały prawie 2 godziny. Porządek obrad obejmował ponad 20 uchwał, w tym wiele istotnych z punktu widzenia mieszkańców.

Najwięcej dyskusji wywołała uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony działki gminnej znajdującej się pomiędzy ulica Spokojną a Śmidowicz na rzecz stworzenia tam Rodzinnych Ogródków Działkowych. Od 2019 roku wnosiliśmy, aby w tym miejscu stworzyć park dla mieszkańców. Ratusz torpedował nasze pomysły, powołując się między innymi na nieuregulowany stan prawny tej nieruchomości oraz roszczenia osób trzecich. Dzisiaj okazało się, że jednak można tam urządzić teren zielony. Ten pomysł poparliśmy. W trakcie procedowania tej uchwały wnieśliśmy propozycję zwiększenia powierzchni terenów przeznaczonych pod ogródki działkowe. Niestety radni z Unii Wrześnian, PO i PiS byli przeciw.

Pod obrady wnieśliśmy własną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim. Chodzi o teren w okolicach ulicy Strzykały i Sołtysiaka. Zgodnie z wolą większości właścicieli chcieliśmy, żeby ten teren mógł rozwijać się w kierunku mieszkaniowym, stąd poprosiliśmy o zapis umożliwiający realizację w tamtym terenie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego (bloki). Zmiana ta pozwoliłaby zwiększyć podaż działek budowlanych w mieście i pozytywnie wpłynęłaby na sytuację mieszkańców, zwłaszcza młodych rodzin. Niestety radni z Unii Wrześnian, PO i PiS byli przeciw.

Warto również wspomnieć, że mieszkańcy terenów wiejskich otrzymali nowe statuty Sołectw. Sprawa ta trwała bardzo długo. Pisaliśmy już o tym tutaj. Chcieliśmy, aby przyjęcie statutów poprzedzone było dyskusjami i konsultacjami społecznymi. Tak się też stało. W całej kilkuletniej procedurze uwzględniono sporo naszych uwag do tekstu statutów. Dzisiaj cały proces znalazł swój szczęśliwy finał.

Jedna z procedowanych dzisiaj uchwał dotyczyła zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych. W rozwiązaniu tym chodzi, aby w sposób optymalny działać na rzecz melioracji. W uchwale przyjęto, że dotacje dla spółek wodnych mogą wynieść maksymalnie 40 tys. zł. W naszym rozwiązaniu było to 60 tys. zł. Niestety radni z Unii Wrześnian, PO i PiS byli przeciw.

Pozostałe uchwały dotyczyły między innymi dotacji na zabytki (renowacja witraży w XVIII-wiecznym kościele w Bardzie), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej (obok fabryki NEPA) oraz w Węgierkach (obok Hotelu Węgierki). Podjęto również decyzję o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Przyborek – rejon ulicy Bocznej i ulicy Miodowej.

Pojawiły się również zmiany budżetowe, w tym dodatkowe środki w wysokości 70 tys. zł na stypendia i nagrody dla sportowców i trenerów. O zwiększenie tych środków od dawna zabiegał Bogumił Kwiatkowski, ponieważ dotychczasowa kwota przeznaczona na ten cel była niewystarczająca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *